Dinozorlar Nasıl Yok Oldu? Dinozor Hakkında Bilgiler

Çenelerinin arasında ezdiği etten baş­ka bir şey yemeyen canavar etobur dinazor gene besin peşindedir. Ne derman ki besin son za­manlarda git gide eksilmektedir. Dev ya­ratıkta düşünebilme marifeti olsaydı, dünyanın süratle değiştiğini anlardı, belki de yok olmazlardı. Ağaç­lar ve çiçekli nebatlar, milyonlarca sene­dan beri tiranozor ’un bir dinozor tipi et kaynağını mey­dana getiren otobur dinozor ’ları besleyen nebat örtüsünün yerini almaktaydı. Yeni koşullara ayak uyduramayan otobur dinozor ’lar süratle tükenmekte, böylece canavarın et kasveti sürüklemesine neden olmaktaydı. Dinozorlar bu biçimde yok olduğuna dair bir çok görüş bulunmaktadır.

UFACIK BİR BEYNİ VAR

Fakat tiranozor açlığına neden ara­yacak değil ya. Çünkü bu dev dinozor ’un ufak bir köpeğinkinden kocaman olmayan bir beyni vardı.

Dinozor diye tanınan sürüngenler gru­bu 180 milyon sene evvelki Mezozoik başka bir deyişle ikinci zaman ’ın başlarında dünyada be­lirmiş ve 75 milyon sene evvelki Tebeşir Devri ’nin sonlarına doğru yok olmuştur. Genel zannın aksine hepsi dev yapılı de­ğildi. İlk biçimler, yarısı kuyruk olmak üzere yalnızca 75 santim uzunluğundaydılar. Bu kertenkelemsi dinozor ’lardan son­raları, kertenkelemsi kalça kemikli dinozor ’lar ve kuşumsu kalça kemikli dinozorlar olmak üzere değişik iki büyük ekip türedi. Karada ve suda yaşayan dev otobur dinozor ’lar, daha çok arka ayaklarının üzerinde yürüyen vahim etçiller ve arka ayaklarının üzerinde koşan ve etobur veya hem etobur, hem ot­çul olabilen kuşumsu dinozor ’lar ilk ta­kımdandı. İkinci ekip ise, dört ayak üzerinde yürüyen otobur dinozor ’ların, boy­nuzlu, zırhlı veya zırhsız olmak üzere üç cinsini içine alıyordu.

Dinozor Cinsleri

Fakat dinozorların rakamsız cinsleri ol­masına karşın, milletçe adı tekerrür tekerrür dinlenenler birkaç tanedir. Başta vahim etçil «tiranozor» kazanç tabi. Onu «brontozor» takip eder. Dev yapı­lı, lâkin otobur olduğu için hasarsız sa­yılabilecek bu dinozor ’un ayakları gök hengamesine eş sesler çıkartırdı. Brontozor olasılık o kadar ağırdı ki, ayaklarının bedeninin altında ezilmesi­ni önlemek için, ancak mecburi olduğu zaman karada yürür, daha çok suda yü­rümeyi veya yüzmeyi seçim ederdi. Brontosor ’la alakalı tuhaf bir nokta da, uzunluğunun 21 metreyi bulmasına ve 25 veya 30 ton ağırlığında olmasına karşın, yalnızca yarım kiloluk bir beyni ol­masıydı. Dinozor ’ların hiç biri zeki sayılmaz­dı. En beyinsizlerinden biri de kesinlikle «stegozor» dur. Brontosor gibi Jura Devri ’nde yaşayan bu hayvan 6 metre uzun­luğunda, başka bir deyişle kocaman bir fil büyüklüğündeydi. Dört ayak üzerinde yürümesine rağ­men, ön bacakları arka bacaklarından çok daha kısaydı, sırtının ortasında ise iki gizeme yaprağımsı ve üçgen şekilli dik levha bulunurdu. Kuyruğunun ucu can ver­dürücü darbeler indirebilecek yapıda dört tane uzun ve belirgin dikenle silâhlıydı. İşte bu vahim görünüşlü canavarın ze­kâsı aynı kocamanlıkta bir filinkinin 80 ’de 1 ’i kadardı.

Karadaki Dinozor Gergedanların Atası

Gergedanımsı «dinozor Triseratops», tiranozor gibi 75-80 milyon sene evvelki Birinci Tebeşir Devri ’nde yaşamıştır. Ta­rih evveli çağlara ait filimlerde dinozor ’ lar arasında görülen boğuşmaların, aynı devirde yaşamış olmaları dolayısıyla tiranozor ’la triseratops arasında olması olasılığı güçlüdür. Bu boğuşmalarda güçlü zırhı, Triseratops ’un imdadına yetişmiş olsa gerektir. Ayrıca uzun ve sivri boynuzları da tiranozor ’un işini efor­leştirmiş olmalıdır. Yalnızca boynunun alt suratı riske sarih olan bu gergedanla­rın atası, 6-9 metre uzunluğunda ve kal­çalarından sonra 240 santim boyundaydı. Papağan gagalı muazzam kafası ve boynu ile omuzlarında havaya dikilen yakası, hayvanın tekmil uzunluğunun üç­te birini kaplıyordu.

Su dinozorları

Karada yaşayan bu dinozorlardan baş­ka su hayvanları olan «pleziozor» lar üzerinde de durulmaya bedel. Pleziozor kısaca, bir kaplumbağa bedeninden ge­çirilmiş bir yılan olarak tanım edilebilir. Kara dinozorları gibi 75 milyon sene ön­ceki Tebeşir Devri ’nin sonunda tükenen pleziozor ’lar, 15 metre uzunluğunda ola­öğrenen kocaman mahlukatlardı. Suyun suratında küreğimsi yüzgeçlerinin desteğiyle dola­şırken enteresan bir manzara alana getir­miş olmalılar.

Havadaki Dinozor

İkinci acayip grup dinozor kardaki ve sudaki dominantlıklarını havada bitiren «pterodaktil» ler, başka bir deyişle uçar ejderlerdi. Bu enteresan sürüngenimsi yara­tıkların kanatları dev bir kertenkeleyi anımsatır. Pterodaktil ’ler uçmalarına rağ­men, asıl uçar sürüngenlerdi. Bir ke­re kanatları tüysüz olup yalnızca tendi. Gaga yerine çeneleri vardı ve bu çeneler bol rakamda sivri ve et çiğneyen dişlerle doluydu. Bazı pterodaktiller serçe kocamanlı­ğinde olduğu halde, kimilerinin açılmış kanatlarının eni 7,5 metreyi buluyordu. Dünya bu canavarların pençesindeyken, Allah ’tan insanoğlu doğmamış. Dinozor ’larla akrabalarının neden soylarının tü­kendiği sık sık akla gelen suallerden biridir. Paleontoloji alimleri, dinozor ’ların tükendiği etraflarda memelilerin artmakta olduklarına ve üstün akılla­rı ve etrafa uyma becerileri sayesin­de sürüngenlerle aralarındaki yarışı kazandıklarına işaret etmektedir. Dinozor ’ların dünyayı hakimlikleri altında yakala­tukları 10 milyon senenin içinde dünyada birtakım değişmelerin ortaya çıktığı da emindi. Otobur dinozorlara besin sağlayan bir zamanların gür nebatlı tro­pikal ovaları engebeli arazi, sert ağaç­lı orman halini almakta, abuhava da serin­leyip kuruyarak sürüngenlere ergonomik olmayan bir şekle girmekteydi. Uygun koşul­lı bazı bölgelerde timsahlar ve alligator ’lar yaşayıp günümüze kadar gelmeyi muvaffak oldular, fakat karadaki, sudaki ve ha­vadaki canavarların çoğu bir daha geri gelmemek üzere yok oldular.

Dinozorların neden yok oldu, belki tek bir nedeni yoktur ama yaşasalardı özellikle bazı cinslerinin evcil olduğunu düşünebilirdik. Peki evcil bir dinozor ile ne yapardınız ? :

sizlere petbilgileri.com farkıyla sunulmuştur

Cevap bırakın